Przewiń w lewo
Przewiń w prawo
Zwiń
Dla Autorów

Zasady recenzowania artykułów naukowych:

 

– Artykuły naukowe nadesłane do redakcji „Teatru” podlegają selekcji oraz kilkuetapowej ocenie. Wstępnej kwalifikacji tekstu do druku dokonuje redaktor merytoryczny, a następnie, po zatwierdzeniu decyzji przez zespół kolegialny, artykuł kierowany jest do recenzji.


– Dwóch niezależnych recenzentów wybieranych jest przez zespół redakcyjny, zgodnie z ich specjalizacją i zainteresowaniami oraz dbając każdorazowo o to, żeby nie byli związani z autorem relacjami osobistymi, aktualną współpracą czy podległością służbową.


– Autor i recenzenci nie znają nawzajem swoich tożsamości (double-blind review process). O udostępnieniu recenzji (lub jej fragmentów) decyduje zespół kolegialny.


– Jeśli autor recenzowanego tekstu naukowego wchodzi w skład zespołu redakcyjnego, nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji o przyjęciu jego tekstu do publikacji.


– Po zapoznaniu się z recenzjami kolegium redakcyjne decyduje o przyjęciu tekstu do druku, o skierowaniu go do poprawek autorskich lub o jego odrzuceniu.


– Raz w roku redakcja podaje do wiadomości listę recenzentów współpracujących z „Teatrem”.


Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ujętymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: 20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf.

 

 

Wskazówki dla autorów


Artykuły przesyłane do redakcji „Teatru” prosimy przygotowywać według następujących zasad:

 

1. Obróbka techniczna


– rozszerzenie pliku elektronicznego: .doc lub .docx;


– styl normalny, czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza, wcięcia akapitowe – 1,25 cm;


– pomiędzy kolejnymi akapitami nie należy stosować dodatkowej interlinii;


– wyróżnienia autorskie wprowadzamy pismem rozstrzelonym (stopień rozstrzelenia – 3 punkty);


– jako cudzysłowy pierwszego stopnia należy stosować cudzysłowy apostrofowe („...”), natomiast jako cudzysłowy drugiego stopnia (cytat w cytacie) należy stosować konsekwentnie cudzysłowy niemieckie (»...«);


– cytaty (numerowane cyframi arabskimi) opatrujemy przypisami końcowymi wg wzorca:


(a) książka: A. Libera, Godot i jego cień, Kraków 2009, s. 67.
(b) czasopismo: „Teatr” nr 9/2008, s. 34–35.
(c) artykuł, rozdział w książce: J. Majcherek, Teatr Narodowy w III Rzeczpospolitej, [w:]
Teatr Narodowy w służbie publicznej. Marzenia i rzeczywistość, red. A. Kuligowska-
Korzeniewska, Warszawa 2007, s. 107.
(d) artykuł, rozdział w czasopiśmie: E. Wysińska, Od Kotta do Moliera, „Dialog” nr
8/1966, s. 13–16.
(e) wywiad, rozmowa: Być w obiegu, [z M. Waszkielem rozmawia P. Płoski], „Teatr” nr10/2008, s. 23.
Jeśli przypis dotyczy tego samego dzieła, co przypis bezpośrednio go poprzedzający, to zamiast pełnego opisu stosujemy oznaczenie: Tamże.
Jeśli przypis dotyczy tego samego dzieła, co przypis niebezpośrednio go poprzedzający, to zamiast pełnego opisu podajemy imię i nazwisko autora oraz początek tytułu z wielokropkiem, a na końcu, po przecinku, stosujemy oznaczenie dz. cyt., np. A. Libera, Godot…, dz. cyt., s. 69.

 

2. Redakcja techniczna


Cytaty wewnętrzne:


– dłuższe niż trzy zdania (lub dwa zdania wielokrotnie złożone) – składamy w osobnej kolumnie, wyróżnionej wcięciem tejże całej kolumny w stosunku do szerokości wersu podstawowego (wydzielamy też tę kolumnę z tekstu zasadniczego dodatkowymi interliniami – od góry i od dołu cytatu), składamy mniejszą niż zasadnicza czcionką (wielkości 10 punktów) i nie ujmujemy już w cudzysłowy apostrofowe;


– krótsze niż dwu- lub trzyzdaniowe – nie wyróżniamy ich z tekstu zasadniczego graficznie, tylko ujmujemy w cudzysłowy apostrofowe.
Zbieg znaków na końcu cytowanego fragmentu zapisujemy tak: ”[numer przypisu].

 

Informacje dodatkowe:


– tekstów niezamówionych redakcja nie zwraca;


– redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian w publikowanych tekstach;


– teksty prosimy nadsyłać na adres: teatr@teatr-pismo.pl;


– do artykułu prosimy dołączyć:
(a) krótką notę biograficzną: imię, nazwisko, stopień naukowy, miejsce zatrudnienia, zainteresowania badawcze, najnowsze publikacje (maksymalnie 400 znaków)
(b) oraz streszczenie artykułu w języku angielskim (maksymalnie 800 znaków), które powinno zawierać ogólny opis problematyki oraz najważniejsze tezy.

 

Przeciwdziałanie złym praktykom


Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting i guest authorship, które są przykładem braku etyki w nauce, kierujemy się wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.pfron.org.pl/kn/wytyczne-dla-autorow-l/109,Zapora-ghostwriting.html):


1. Redakcja powinna wymagać od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.


2. Redakcja powinna wyjaśnić w „Instrukcjach dla autorów”, że ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).


3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).


4. Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 

Z ghostwriting mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

 

 

RECENZENCI PUBLIKACJI NAUKOWYCH W "TEATRZE" W 2015 ROKU:

Jarosław Cymerman, Piotr Dobrowolski, Artur Duda, Artur Grabowski, Patryk Kencki, Mirosław Kocur, Małgorzata Leyko, Maria Makaruk, Krzysztof Rutkowski, Paweł Schreiber, Paweł Stangret, Wanda Świątkowska, Halina Waszkiel

 

 

RECENZENCI PUBLIKACJI NAUKOWYCH W "TEATRZE" W 2016 ROKU:

dr Jarosław Cymerman, dr hab. Artur Duda, dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska, dr Małgorzata Furgała, prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, dr Mateusz Kanabrodzki, dr Patryk Kencki, prof. zw. dr hab. Mirosław Kocur, dr Anna Korzeniowska-Bihun, dr hab. Irina Lappo, prof. dr hab. Małgorzata Leyko, prof. dr hab. Jerzy Limon, dr Maria Makaruk, dr Maria Napiontkowa, dr Piotr Olkusz, prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski, dr Paweł Schreiber, dr Paweł Stangret, dr Wanda Świątkowska, dr hab. Halina Waszkiel

 


 

W najnowszym numerze
„Teatr. Krytycy” tom 2

„Teatr. Krytycy” tom 1

http://polskidramat.pl/centrumsztukitanca.eu


Nasz serwis korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności i plików cookies [dowiedz się więcej]. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Zamknij